Докторантура та ад’юнктура є складовою частиною системи безперервної освіти і основною формою підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Докторантура та ад’юнктура має на меті поглиблення загальнотеоретичної та спеціальної військової підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів, оволодіння методами й засобами наукових досліджень.
Підготовка докторантів та ад’юнктів здійснюється цілеспрямовано для заміщення посад професорсько-викладацького складу в Національній академії Національної гвардії України.

Підготовка докторантів та ад’юнктів здійснюється за денною формою навчання з наукових спеціальностей, перелік яких затверджений Міністерством освіти і науки України, а саме:

– докторантура:

21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (військові і технічні науки);

251 - Державна безпека;

– ад’юнктура:

21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (військові і технічні науки);

251 - Державна безпека.

Відбір кандидатів на навчання в ад’юнктурі та докторантурі проводять кадрові органи частин та з’єднань Національної гвардії України, вищих навчальних закладів відповідно до щорічного плану набору до ад’юнктури та докторантури Академії.

Основною вимогою для вступу до докторантури є наявність наукового ступеня та суттєвих напрацювань за обраним напрямком дослідження. Кандидати до вступу у докторантуру розглядаються та рекомендуються вченою радою Академії.

Вступники до ад’юнктури Академії повинні мати вищу освіту за профілем, що дає можливість навчатися за науковою спеціальністю, відкритою в ад’юнктурі та освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», позитивно характеризуватись по службі та мати здібності до педагогічної або науково-дослідницької роботи.

Вступники до ад’юнктури подають на ім’я начальника Академії (через Управління кадрів ГУНГ України ) такі документи:

  1. рапорт;
  2. особовий листок по обліку кадрів з фотокарткою;
  3. список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферат) з обраної ними наукової спеціальності обсягом до 25 сторінок машинописного тексту. Робота друкується машинописним способом або за допомогою комп’ютера з одного боку аркуша формату А4 (290-297 мм) через два міжрядкових інтервали. Одна сторінка має вміщувати н е більше 30 друкованих рядків, причому, в кожному рядку не повинно бути більше 60 знаків разом з інтервалами між словами;
  4. висновок ВЛК;
  5. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;
  6. автобіографію;
  7. службову характеристику;
  8. витяг з протоколу засідання відповідної кафедри Національної академії Національної гвардії України з ухваленням напрямку майбутнього дисертаційного дослідження та наукового керівника.

У рапорті вступника повинно бути зазначено:

наукову спеціальність, на яку планується вступ;

службову адресу ( поштовий індекс, область, район, місто, номер військової частини);

прізвище, ім’я та по батькові кандидата для вступу до ад’юнктури;

іноземну мову, яку вивчав кандидат.

Не пізніше 1 лютого року вступу абітурієнти подають до відділення кадрів рапорт з клопотанням про зарахування їх кандидатами для вступу до ад’юнктури. У відділення кадрів складаються списки кандидатів на навчання в ад’юнктурі і до 15 лютого року вступу надсилаються до Управління кадрів ГУНГ України. Списки після їх затвердження на військовій раді Національної гвардії України надсилаються до Національної академії Національної гвардії України.

Офіцери, які затверджені кандидатами для вступу до ад’юнктури, повинні до початку складання вступних іспитів, але не пізніше 30 червня, ухвалити на засіданні відповідної кафедри Академії напрямок майбутнього дисертаційного дослідження та імовірного наукового керівника.
Документи вступників направляють до ад’юнктури Академії не пізніше 15 травня року вступу.

Офіцери, зараховані на навчання в докторантурі та ад’юнктурі, звільняються від посад за місцем попередньої служби та відряджаються до докторантури та ад’юнктури Академії на підставі наказу про зарахування.

Заняття в докторантурі та ад’юнктурі починаються з 1 вересня. Термін навчання в докторонтурі – 2 роки, в ад’юнктурі– 4 роки.

Офіцерам, зарахованим на навчання в докторантурі та ад’юнктурі, грошове утримання призначається за посадою, яку вони займали до початку вступу до докторантури та ад’юнктури.