Докторантура та ад’юнктура є складовою частиною системи безперервної освіти і основною формою підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Докторантура та ад’юнктура має на меті поглиблення загальнотеоретичної та спеціальної військової підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів, оволодіння методами й засобами наукових досліджень.
Підготовка докторантів та ад’юнктів здійснюється цілеспрямовано для заміщення посад професорсько-викладацького складу в Національній академії Національної гвардії України.

Підготовка докторантів та ад’юнктів здійснюється за денною формою навчання з наукових спеціальностей, перелік яких затверджений Міністерством освіти і науки України, а саме:

– докторантура:

21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (військові і технічні науки);

251 - Державна безпека;

– ад’юнктура:

21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (військові і технічні науки);

251 - Державна безпека.

Відбір кандидатів на навчання в ад’юнктурі та докторантурі проводять кадрові органи частин та з’єднань Національної гвардії України, вищих навчальних закладів відповідно до щорічного плану набору до ад’юнктури та докторантури Академії.

Основною вимогою для вступу до докторантури є наявність наукового ступеня та суттєвих напрацювань за обраним напрямком дослідження. Кандидати до вступу у докторантуру розглядаються та рекомендуються вченою радою Академії.

Вступники до ад’юнктури Академії повинні мати вищу освіту за профілем, що дає можливість навчатися за науковою спеціальністю, відкритою в ад’юнктурі та освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», позитивно характеризуватись по службі та мати здібності до педагогічної або науково-дослідницької роботи.

Вступники до ад’юнктури подають на ім’я начальника Академії (через Управління кадрів ГУНГ України ) такі документи:

 1. рапорт;
 2. особовий листок по обліку кадрів з фотокарткою;
 3. список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферат) з обраної ними наукової спеціальності обсягом до 25 сторінок машинописного тексту. Робота друкується машинописним способом або за допомогою комп’ютера з одного боку аркуша формату А4 (290-297 мм) через два міжрядкових інтервали. Одна сторінка має вміщувати н е більше 30 друкованих рядків, причому, в кожному рядку не повинно бути більше 60 знаків разом з інтервалами між словами;
 4. висновок ВЛК;
 5. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра;
 6. автобіографію;
 7. службову характеристику;
 8. витяг з протоколу засідання відповідної кафедри Національної академії Національної гвардії України з ухваленням напрямку майбутнього дисертаційного дослідження та наукового керівника.

У рапорті вступника повинно бути зазначено:

наукову спеціальність, на яку планується вступ;

службову адресу ( поштовий індекс, область, район, місто, номер військової частини);

прізвище, ім’я та по батькові кандидата для вступу до ад’юнктури;

іноземну мову, яку вивчав кандидат.

Для вступу до ад’юнктури вступник повинен:

 1. Визначитись з сферою наукових інтересів, спеціальністю та обрати напрямок наукових досліджень. При цьому доцільно опиратися на освітньо-наукові програми відповідних спеціальностей та затверджені вченою радою Національної академії напрямки наукових та дисертаційних досліджень.
 2. Скласти список опублікованих наукових праць і винаходів, а у разі їх відсутності – підготувати науковий реферат за обраною спеціальністю.
 3. Попередньо визначитись з науковим керівником, як правило зі складу керівників, затверджених вченою радою Національної академії, з обов’язковим представленням наукових праць і винаходів (наукового реферату або доповіді).
 4. Подати по команді рапорт з клопотанням про зарахування кандидатом для вступу до ад’юнктури (не пізніше 1 лютого року вступу). У рапорті обов’язково зазначається шифр та найменування наукової спеціальності та іноземна мова, яку вивчав вступник.
 5. У разі позитивного рішення по рапорту кандидат для вступу до ад’юнктури повинен не пізніше 31 березня року вступу разом з передбачуваним науковим керівником доповісти на засіданні профільної кафедри (науково-дослідного підрозділу) про обраний напрямок дослідження. Результатом цього заходу повинне бути попереднє рішення про затвердження напрямку дослідження та наукового керівника, яке оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (науково-дослідного підрозділу).
 6. У разі позитивного рішення кафедри (науково-дослідного підрозділу) у визначений час представити на засідання науково-технічної ради Національної академії тему та план дисертаційної роботи (не пізніше 30 квітня року вступу).
 7. У визначені терміни (травень-червень року вступу) прибути до Академії для складання вступних іспитів до ад’юнктури.

Документи вступників направляють до ад’юнктури Академії не пізніше 15 травня року вступу.

Офіцери, зараховані на навчання в докторантурі та ад’юнктурі, звільняються від посад за місцем попередньої служби та відряджаються до докторантури та ад’юнктури Академії на підставі наказу про зарахування.

Заняття в докторантурі та ад’юнктурі починаються з 1 вересня. Термін навчання в докторонтурі – 2 роки, в ад’юнктурі– 4 роки.

Офіцерам, зарахованим на навчання в докторантурі та ад’юнктурі, грошове утримання призначається за посадою, яку вони займали до початку вступу до докторантури та ад’юнктури.