Науково-дослідний центр (НДЦ) службово-бойової діяльності Національної гвардії України (НГУ) призначений для наукового забезпечення діяльності і подальшого розвитку НГУ.

НДЦ входить до складу Національної академії Національної гвардії України і є структурним підрозділом Національної академії, що безпосередньо підпорядковується начальнику Національної академії НГУ. НДЦ виконує покладені на нього завдання як самостійно, так і у взаємодії з факультетами і кафедрами Національної академії НГУ, з’єднаннями, частинами та підрозділами Національної гвардії, науково-дослідними установами, навчальними закладами та науковими підрозділами інших міністерств і відомств України.

НДЦ проводить системні дослідження в інтересах службово-бойової діяльності і розвитку НГУ. Виконує науково-дослідні і приймає участь у дослідно-конструкторських роботах за основними напрямами наукової діяльності.

Основними напрямами діяльності НДЦ є наукові проблеми:

внутрішньої безпеки України;

форм i способів підготовки та виконання службово-бойових завдань НГУ;

психології службово-бойової діяльності НГУ;

всебічного забезпечення службово-бойової діяльності НГУ.

Основними видами діяльності науково-дослідного центру є:

розроблення установчих документів на проведення наукових досліджень;

проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з проблем службово-бойової діяльності НГУ;

проведення наукових досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та повсякденної діяльності військ (штабів);

узагальнення та поширення передового досвіду оперативної, мобілізаційної, бойової підготовки та повсякденної діяльності військ (штабів);

підготовка наукових праць;

підготовка, проведення та участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах тощо;

участь у науковому супроводженні розробці та випробуваннях нових, новітніх та модернізованих зразків озброєння і військової техніки;

проведення наукових і науково-технічних експертиз, в тому числі із з використанням (або залученням) метрологічних лабораторних комплексів різного типу;

розроблення проектів статутних, нормативно-правових i нормативно-технічних документів;

узагальнення та поширення передового досвіду використання сучасних інформаційних технологій у службово-бойовій діяльності НГУ;

патентно-ліцензійна, винахідницька та раціоналізаторська робота;

дослідження актуальних проблем і перспектив розвитку військової освіти;

розроблення і впровадження науковими колективами НДЦ у навчально-виховний процес Національної академії НГУ нових інформаційних технологій і технічних засобів навчання, створених у результаті наукових досліджень;

участь наукових співробітників НДЦ у навчально-виховному процесі та в підготовці наукових і науково-педагогічних працівників;

використання наукового потенціалу Національної академії НГУ для підготовки наукових працівників НДЦ;

підготовка та подання планово-звітних матеріалів про наукову та науково-технічну діяльність НДЦ відповідно до керівних документів;

інші види діяльності, пов’язані з одержанням нових наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації у НГУ.

З метою якісного та ефективного виконання основних завдань науково-дослідного центру встановлено таку його структуру.

Управління НДЦ:

начальник науково-дослідного центру;

головний науковий співробітник науково-дослідного центру;

головний науковий співробітник науково-дослідного центру;

Науково-дослідні лабораторії (НДЛ):

службово-бойового застосування НГУ;

забезпечення службово-бойової діяльності НГУ;

морально-психологічного супроводження службово-бойової діяльності НГУ;

будівництва та оперативного застосування НГУ;

нових видів озброєння.

НДЛ № 1 – службово-бойового застосування НГУ – призначена для проведення актуальних наукових досліджень, спрямованих на:

удосконалення та розроблення форм і способів службово-бойового застосування НГУ;

удосконалення управління з’єднаннями, частинами і підрозділами НГУ під час виконання ними службово-бойових завдань;

удосконалення та розроблення способів дій за видами бойового забезпечення службово-бойової діяльності НГУ;

удосконалення взаємодії з’єднань, частин і підрозділів НГУ з іншими силовими структурами під час виконання службово-бойових завдань;

розроблення моделей службово-бойових дій і процесів управління ними;

розроблення та вдосконалення концептуальних основ організації НГУ;

розроблення та вдосконалення нормативно-правових засад службово-бойової діяльності НГУ.

НДЛ  № 2 – забезпечення службово-бойової діяльності НГУ – призначена для проведення актуальних наукових досліджень, спрямованих на:

розроблення та вдосконалення способів технічного та тилового забезпечення службово-бойової діяльності НГУ;

науково-технічне супроводження розробки та модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки для виконання службово-бойових задач НГУ;

наукове супроводження експлуатації озброєння і військової техніки НГУ;

розроблення та вдосконалення нормативно-правової бази з питань технічного та тилового забезпечення службово-бойової діяльності НГУ;

розроблення інформаційно-аналітичної системи НГУ з використанням сучасних інформаційних технологій;

розроблення і впровадження спеціалізованих банків і баз даних; ведення пошуку, систематизації та аналізу науково-практичної інформації за напрямами досліджень НДЦ;

наукове супроводження розроблених інструментальних засобів, прикладних програм  інформаційно-аналітичної системи НГУ.

НДЛ № 3 – морально-психологічного супроводження службово-бойової діяльності НГУ – призначена для проведення актуальних наукових досліджень, спрямованих на:

дослідження психологічних проблем службово-бойової діяльності НГУ;

розроблення та вдосконалення системи морально-психологічного забезпечення службово-бойової діяльності НГУ;

дослідження проблем психології натовпу, маніпулятивного впливу на нього, психології злочинця і злочинної групи, терориста і терористичної групи, особливостей ведення переговорної діяльності та використання отриманих результатів у службово-бойової діяльності НГУ;

проведення наукового обґрунтування психологічного супроводження службово-бойової діяльності НГУ та організації психологічної підготовки особового складу з урахуванням специфіки діяльності підрозділів та військових частин;

розроблення та впровадження системи соціально-педагогічної діяльності у частинах та підрозділах НГУ;

наукове супроводження організації психологічної допомоги на всіх етапах виконання службово-бойових завдань, розробка реабілітаційних та психокорекційних методик та програм для військовослужбовців, які отримали психологічні травми.

НДЛ № 4 – будівництва та оперативного застосування НГУ - призначена для вирішення актуальних воєнно-наукових задач, спрямованих на:

аналіз структур і видів діяльності силових відомств у сфері безпеки і оборони України

дослідження механізму впливу характеру діяльності органів охорони
правопорядку у сфері безпеки і оборони України на структуру і режим діяльності НГУ;

обґрунтування більш досконалої організації НГУ і регулюючої діяльності Головного управління НГУ, регіональних органів управління щодо застосування НГУ, виходячи з уявлень про місце і роль НГУ у сфері безпеки і оборони України, більш досконалої структури взаємодії НГУ з іншими силовими відомствами й форм оперативного застосування формувань НГУ за надзвичайних обставин (ситуацій);

аналіз режимів діяльності НГУ за звичайних і надзвичайних обставин мирного та воєнного часу;

визначення форм участі НГУ у заходах з надання допомоги силовим відомствам сфери безпеки і оборони України під час надзвичайних обставин (ситуацій);

дослідження напрямків взаємодії органів управління і формувань НГУ з органами виконавчої влади, установами сфери безпеки та оборони України і розроблення пропозицій з удосконалення структури системи управління НГУ;

наукове супроводження оборонних оглядів, статутних документів, законодавчих актів стосовно будівництва і застосування НГУ;

моделювання сценаріїв розвитку кризових ситуацій на території України та прогнозування їх наслідків.

НДЛ № 5 – нових видів озброєння – призначена для проведення  актуальних наукових досліджень, спрямованих на :

розроблення стратегії переходу НГУ на нові види озброєння, військової та спеціальної техніки, бойового екіпірування та спорядження;

розроблення та вдосконалення нормативно-правової бази з питань переходу на нові види озброєння, військової та спеціальної техніки, бойового екіпірування та спорядження з метою найефективнішого  забезпечення службово-бойової діяльності НГУ;

розроблення та вдосконалення нормативно-правової бази з питань підвищення якості забезпечення службово-бойової діяльності військовослужбовців НГУ під час  виконання службово-бойових завдань;

формування аналітично-порівнювальної документації з питань приведення стандартів НГУ у відповідність до стандартів НАТО;

формування аналітично-порівнювальної документації з питань порівняння стандартів НГУ з військовими стандартами ЗСУ, а також відповідних військових формувань недружніх Україні держав;

виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також наукових експертиз, спрямованих на визначення характеристик, які заявлені розробниками та виробниками нових видів озброєнь, військової та спеціальної техніки, бойового екіпірування та спорядження з використанням метрологічних лабораторних комплексів:

-    ідентифікації та вимірювання металів та сполук металів;

-    ідентифікації та вимірювання струму, частоти і магнітних полів;

-    ідентифікації та вимірювання промінів та випромінювання;

-    ідентифікації та вимірювання радіосигналів до оптичного діапазону хвиль;

-    ідентифікації та вимірювання дії вибухових речовин;

-    ідентифікації та вимірювання органічних і неорганічних матеріалів та сполук;

-    ідентифікації та вимірювання отруйних речовин;

-    проведення випробувань на відповідних стендах різних різновидів навантажень.