Періодичні наукові видання

Науковий журнал Національної академії Національної гвардії “Честь і закон”

(ISSN 2078-7480)

ЧИЗ

Науковий журнал “Честь і закон” заснований в 2001 році Головним управлінням внутрішніх військ МВС України. У 2010 році права засновника передано Академії внутрішніх військ МВС України. У 2014 році у зв’язку зі зміною назви навчального закладу (засновника) на Національну академію Національної гвардії України (Розпорядження Кабінету Міністрів України № 526-р від 27.05.2014 р. “Про перейменування Академії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України”, Указ Президента Украіни № 497/2014 “Про надання Академії Національної гвардії України статусу національної”) науковий журнал “Честь і закон” перереєстрований (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21023 – 10823 ПР від 22.09.2014 р.).

Науковий журнал “Честь і закон” внесено до Переліку наукових фахових видань України, галузь “Військові науки” (рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015 р.).

Періодичність видання – щоквартально. Тираж 100 примірників.  

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ  

БЄЛАЙ Сергій Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, НАНГУ (голова редакційної колегії);  

БАЦАМУТ Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НАНГУ;

ГОРОДНОВ Вячеслав Петрович, доктор військових наук, професор, НАНГУ;

ДРОБАХА Григорій Андрійович, доктор військових наук, професор, НАНГУ;

КОВАЛЕНКО Микола Миколайович, доктор наук з державного управління, доцент, ХарРІ НАДУ;

КОМІСАРОВ Олександр Геннадійович, доктор юридичних  наук, професор, НАНГУ;

МЕДВІДЬ Михайло Михайлович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, НАНГУ;

ОХРІМЕНКО Іван Миколайович, доктор юридичних  наук, професор, НАВС;

ПАЦЕК Богуслав, доктор військових наук, професор, Ягелонський університет, Краков, Польща;

ПРИХОДЬКО Ігор Іванович, доктор психологічних наук, професор, НАНГУ;

ТІМЧЕНКО Олександр Володимирович, доктор психологічних наук, професор НУЦЗУ;

ФІСУН Костянтин Анатолійович, доктор економічних наук, доцент, НАНГУ;

БОНДАРЕНКО Олександр Геннадійович, кандидат наук з державного управління, доцент, НАНГУ;

КОРНІЄНКО Дмитро Миколайович, кандидат юридичних наук, НАНГУ;

МОРОЗОВ Ігор Євгенович, кандидат військових наук, НАНГУ;

НАУМЕНКО Марія Олексіївна, доктор філософії економічного напрямку, доцент, НАНГУ;

ПАЩЕНКО Віктор Володимирович, кандидат технічних наук, НАНГУ;

РАДІОНОВ Геннадій Олександрович, кандидат військових наук, НАНГУ;

Відповідальний секретар

МЕДВІДЬ Юлія Іванівна, НАНГУ

Редакційна політика наукового журналу “Честь і закон” передбачає відображення наукових досягнень за такими спеціальностями (тематичними напрямами):

- військове управління (службово-бойова діяльність сил оборони);

- державна безпека (службово-бойова діяльність сил безпеки);

- публічне управління та адміністрування (державне управління у сфері забезпечення національної безпеки);

- право (правове забезпечення службово-бойової діяльності);

- психологія (психологія екстремальних видів діяльності),

- публікації матеріалів оглядового та науково-методичного характеру.

В журналі публікуються оригінальні наукові статті, що містять результати наукових досліджень, для фахівців Національної гвардії України, правоохороннх органів, інших військових формувань, науковців, викладачів, ад’юнктів, курсантів, студентів та усіх, хто цікавиться сучасними проблемами за даними напрямами.

Статті публікуються після рецензування  провідними фахівцями та обговорення їх на засіданні редколегії.

Статті, не прйняті до друку або відхилені, авторам не повертаються та не рецензуються.

Рецензування  

До розгляду редакційна колегія приймає статті, що друкуються вперше, мають науковий характер та відповідають одному з тематичних напрямів журналу, мають позитивну зовнішню рецензію (вимоги до рецензента див. Наказ МОН № 32 від 15.01.2018 р. п. 6.)

Внутрішнє рецензування здійснюється наступним чином:

1. Головним редактором призначається рецензент за профілем дослідження зі складу редколегії.

2. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double - blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного).

3. Рецензент робить висновок про науковий рівень статті та надає рекомендації автору (публікувати статтю без змін; внести незначні зміни; внести значні зміни; відхилити статтю), про що відповідальний секретар повідомляє автору.

4. У разі виявлення зауважень, стаття направляється автору на доопрацювання. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки висновку про можливість публікації.

5. У разі не погодження з думкою рецензента, автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу.

6. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації з урахуванням висновків зовнішнього та внутрішнього рецензентів приймається на засіданні редакційної колегії, головним редактором та редакційною колегією в цілому. Після прийняття рішення про публікацію статті до друку, відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.

7. Кінцеве рішення про склад друкованих статей видання затверджується протоколом засідання Вченої ради Національної академії Національної гвардії України. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати зауваження рецензентів.

Положення про конфіденційність

Рукописи розглядаються  з повагою до авторів та дотриманням конфединційності. Наші редактори не розголошують інформацію про рукописи. Імена та електронні адреси авторів, які вказуються, згідно вимог журналу, використовуються виключно для виконання внутрішніх технічних завдань вони не поширюватись та не передаються стороннім особам.

Перевірка рукописів статей на академічний плагіат

Перевірка рукописів статей на академічний плагіат здійснюється за допомогою інтернет-системи «Unicheck» на основі внутрішньої бази документів Академії.

Під академічним  плагіатом розуміють – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання (відповідно до ст. 69 Закону України «Про вищу освіту»).

Результати перевірки на академічний плагіат враховуються при прийнятті редколегією видання рішення про допущення рукопису статті до публікування. Рукописи з неприйнятним або низьким рівнем оригінальності не приймаються до розгляду, інші рукописи розглядаються редколегією відповідно до встановленої політики видання.

Плагіат є недопустимим. Рукописи, в яких виявлено плагіат або текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією назавжди або до усунення недоліків.

Вимоги до подання

Стаття обов’язково повинна мати такі елементи:

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими завданнями;

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язування даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячено статтю;

•  формулювання мети статті (постановка завдання);

• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

• висновки з поданого дослідження і перспективи подальших розробок у зазначеному напрямку;

• список використаних джерел повинен включати не менш 10 джерел, які видані за останні 10 років.  

До статті додають:

• супровідний лист керівника установи;

• документ про можливість відкритої публікації статті;

• рецензію зовнішнього незалежного рецензента, підписану рецензентом, з позитивним висновком про доцільність публікації;

• відомості про автора (авторів) українською, російською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює автор, телефон, e-mail, ORCID);

• назву, анотацію та ключові слова статті українською, російською та англійською мовами. Якщо стаття написана не англійською мовою, то анотація англійською мовою має містити не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова.

Якщо стаття написана не українською мовою, то анотація українською мовою має містити не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова;

• окремим файлом подається переклад розширенорї анотації (не меньше 1800 знаків) українською мовою;

• фотографії авторів в електронному вигляді у форматі .jpg. Обсяг статті разом із списком використаних джерел та анотацією не повинен перевищувати 0,5 друк. арк., що приблизно дорівнює 8 – 15 с. комп’ютерного набору формату А4 (не більше 20 тис. знаків).  

Вимоги до набору та оформлення статті  

Параметри сторінки:

Розміри полів (см): зліва – 2,5, справа – 1,5, зверху – 2,5, знизу – 2,5.

УДК – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення напівжирне, відступ абзацу 0,5 см.

Ініціали та прізвища авторів – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення напівжирне, відступ абзацу 0,5 см.

Назва статті – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення напівжирне, літери прописні, вирівнювання по центру.

Анотація – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення курсив, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см, друкується мовою основного тексту статті.

Ключові слова – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення курсив, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см.

Текст статті – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення пряме, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см, міжрядковий інтервал – 1,5.

Формули набирають в редакторі MS Equation 3 із наскрізною нумерацією з правого краю сторінки. У меню ”Размер→Определить” ввести такі розміри: ”Обычный” – 11 пт; ”Крупный индекс” – 8 пт; ”Мелкий индекс” – 7 пт; ”Крупный символ” – 14 пт; ”Мелкий символ” – 10 пт. Забороняється використовувати для набору формул графічні об’єкти, кадри й таблиці.

Заголовок таблиці – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення курсив, вирівнювання по центру.

Рисунки та схеми мають бути обов’язково згрупованими та супроводжуватися підписами (кегль 12 пт, вирівнювання по центру). Не допускаються кольорові та фонові рисунки.

Список використаних джерел оформлюють згідно із ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 ”Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

Цитати автор обов’язково повинен звірити з першоджерелами і зробити посилання на них у квадратних дужках.

Рукопис має бути надрукований в одному примірнику на одному боці білого стандартного аркуша формату А4 (297 х 210 мм), кегль 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5.

На останній сторінці рукопису зазначають дату подання статті до редакції. Статтю власноручно підписує автор.

Разом із рукописом подають CD-диск із файлами статті (у форматах doc і rtf).

На CD-диску обов’язково зазначають прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) і назву статті.

Зміни у тексті та скорочення, що не впливають на зміст матеріалів, редколегія вносить без узгодження з автором.

Контакти

Адреса редакції: 61001, м. Харків-1, майдан Захисників України 3, Національна академія Національної гвардії України. тел./факс: (057) 732-75-12, Е-mail: mail@nangu.edu.ua; тел.: (057) 739-26-68.

Листування з редакцією за адресами:

nov_nangu@ukr.net

chiz@nangu.edu.ua

Матеріали приймаються:

1 номер – до 15 лютого

2 номер – до 15 травня

3 номер – до 15 серпня

4 номер – до 15 листопада

Сайт наукового видання Честь і закон  http://chiz.nangu.edu.ua

"Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України".

(ISSN 2409-7470)

ЗНП“Збірник наукових праць Військового інституту внутрішніх військ МВС України” заснований у 2003 році (засновник – Військовий інститут внутрішніх військ МВС України). У 2007 році в зв’язку зі зміною назви навчального закладу (засновника) на Академію внутрішніх військ МВС України змінена назва видання – “Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України”. У 2014 році у зв’язку зі зміною назви навчального закладу (засновника) на Національну академію Національної гвардії України змінена назва видання – “Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України” (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21024 – 10824 ПР від 22.09.2014 р.).

“Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України” внесено до Переліку наукових фахових видань України, галузь “Технічні науки” (наказ Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2016 р. № 515).

Видання індексуються наукометричною базою даних Index Copernicus (Польща) та бібліометричною платформою Google Scholar.

Періодичність видання – двічі на рік. Тираж 100 примірників.

Концепція Збірника передбачає відображення наукових досягнень за такими спеціальностями (тематичними напрямами): – озброєння та військова техніка (актуальні питання розроблення, удосконалення, модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки; проблеми експлуатації, відновлення, випробувань, контролю характеристик озброєння, військової та спеціальної техніки) – забезпечення військ (сил) (проблеми технічного, тилового (логістичного), інформаційно-аналітичного забезпечення службово-бойової діяльності; сучасні інформаційні технології  та телекомунікації у військовій справі; прикладні аспекти природничих і загальноінженерних наук у військовій справі). Статті публікуються після рецензування провідними фахівцями та обговорення їх на засіданні редколегії. Статті, не прйняті до друку або відхилені, авторам не повертаються та не рецензуються.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Олександр Олександрович Морозов – доктор технічних наук, професор, Національна академія Національної гвардії України (головний редактор);

Олександр Іванович Біленко – доктор технічних наук, доцент, Національна академія Національної гвардії України;

Олександр Михайлович Крюков – доктор технічних наук, професор, Національна академія Національної гвардії України;

Руслан Олегович Кайдалов – доктор технічних наук, доцент, Національна академія Національної гвардії України;

Михайло Абович Подригало – доктор технічних наук, професор, Національна академія Національної гвардії України;

Ігор Костянтинович Шаша – доктор технічних наук, професор, Національна академія Національної гвардії України;

Максим Юрійович Яковлев – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Національна академія Національної гвардії України;

Олександр Геннадійович Бондаренко – кандидат наук з державного управління, доцент, Національна академія Національної гвардії України;

Григорій Андрійович Дробаха – доктор військових наук, професор, Національна академія Національної гвардії України;

Олександр Ілліч Фик – доктор технічних наук, доцент, Національна академія Національної гвардії України;

Анатолій Михайлович Толкачов – доктор фізико-математичних наук, професор, Національна академія Національної гвардії України;

Валентин Андрійович Сало – доктор технічних наук, професор, Національна академія Національної гвардії України;

Олег Сергієнко – доктор, професор, Автономний університет Нижньої Каліфорнії, Мексіка;

Венді Флорес-Фуентес – доктор, професор, Автономний університет Нижньої Каліфорнії, Мексіка;

Станіслав Анатолійович Горєлишев – кандидат технічних наук, доцент, Національна академія Національної гвардії України;

Володимир Давидович Душкін – кандидат фізико-математичних наук, доцент, Національна академія Національної гвардії України;

Олександр Петрович Шамшин – кандидат фізико-математичних наук, доцент, Національна академія Національної гвардії України;

Юлія Іванівна Медвідь – Національна академія Національної гвардії України (відповідальний секретар).

Рецензування  

До розгляду редакційна колегія приймає статті, що друкуються вперше, мають науковий характер та відповідають одному з тематичних напрямів журналу, мають позитивну зовнішню рецензію (вимоги до рецензента див. Наказ МОН № 32 від 15.01.2018 р. п. 6.)

Внутрішнє рецензування здійснюється наступним чином:

1. Головним редактором призначається рецензент за профілем дослідження зі складу редколегії.

2. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double - blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного).

3. Рецензент робить висновок про науковий рівень статті та надає рекомендації автору (публікувати статтю без змін; внести незначні зміни; внести значні зміни; відхилити статтю), про що відповідальний секретар повідомляє автору.

4. У разі виявлення зауважень, стаття направляється автору на доопрацювання. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки висновку про можливість публікації.

5. У разі не погодження з думкою рецензента, автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу.

6. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації з урахуванням висновків зовнішнього та внутрішнього рецензентів приймається на засіданні редакційної колегії, головним редактором та редакційною колегією в цілому. Після прийняття рішення про публікацію статті до друку, відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.

7. Кінцеве рішення про склад друкованих статей видання затверджується протоколом засідання Вченої ради Національної академії Національної гвардії України. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати зауваження рецензентів.

Положення про конфіденційність

Рукописи розглядаються  з повагою до авторів та дотриманням конфединційності. Наші редактори не розголошують інформацію про рукописи. Імена та електронні адреси авторів, які вказуються, згідно вимог журналу, використовуються виключно для виконання внутрішніх технічних завдань вони не поширюватись та не передаються стороннім особам.

Вимоги до подання

Стаття обов’язково повинна мати такі елементи:

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими завданнями;

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язування даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячено статтю;

• формулювання мети статті (постановка завдання);

• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

• висновки з поданого дослідження і перспективи подальших розробок у зазначеному напрямку;

• список використаних джерел повинен включати не менш 10 джерел, які видані за останні 10 років.

До статті додають:

• супровідний лист керівника установи;

• документ про можливість відкритої публікації статті;

• рецензію зовнішнього незалежного рецензента, підписану рецензентом, з позитивним висновком про доцільність публікації;

• відомості про автора (авторів) українською, російською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює автор, телефон, e-mail, ORCID);

• назву, анотацію та ключові слова статті українською, російською та англійською мовами. Якщо стаття написана не англійською мовою, то анотація англійською мовою має містити не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо стаття написана не українською мовою, то анотація українською мовою має містити не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова;

• окремим файлом подається переклад розширенорї анотації (не меньше 1800 знаків) українською мовою;

• фотографії авторів в електронному вигляді у форматі .jpg.

Обсяг статті разом із списком використаних джерел та анотацією не повинен перевищувати 0,5 друк. арк., що приблизно дорівнює 10 с. комп’ютерного набору формату А4 (не більше 20 тис. знаків).

Вимоги до набору та оформлення статті

Параметри сторінки:

Розміри полів (см): зліва – 2,5, справа – 1,5, зверху – 2,5, знизу – 2,5.

УДК – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення напівжирне, відступ абзацу 0,5 см.

Ініціали та прізвища авторів – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення напівжирне, відступ абзацу 0,5 см.

Назва статті – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення напівжирне, літери прописні, вирівнювання по центру.

Анотація – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення курсив, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см, друкується мовою основного тексту статті.

Ключові слова – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення курсив, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см.

Текст статті – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення пряме, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см, міжрядковий інтервал – 1,5.

Формули набирають в редакторі MS Equation 3 із наскрізною нумерацією з правого краю сторінки.

У меню ”Размер→Определить” ввести такі розміри: ”Обычный” – 11 пт; ”Крупный индекс” – 8 пт; ”Мелкий индекс” – 7 пт; ”Крупный символ” – 14 пт; ”Мелкий символ” – 10 пт.

Забороняється використовувати для набору формул графічні об’єкти, кадри й таблиці.

Заголовок таблиці – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення курсив, вирівнювання по центру.

Рисунки та схеми мають бути обов’язково згрупованими та супроводжуватися підписами (кегль 12 пт, вирівнювання по центру). Не допускаються кольорові та фонові рисунки.

Список використаних джерел оформлюють згідно із ДСТУ 8302:2015 ” Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”.

Цитати автор обов’язково повинен звірити з першоджерелами і зробити посилання на них у квадратних дужках.

Рукопис має бути надрукований в одному примірнику на одному боці білого стандартного аркуша формату А4 (297 х 210 мм), кегль 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5.

На останній сторінці рукопису зазначають дату подання статті до редакції. Статтю власноручно підписує автор.

Разом із рукописом подають електронний файл статті (у форматах doc і rtf).

У назві файлу обов’язково зазначають прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) і назву статті.

Зміни у тексті та скорочення, що не впливають на зміст матеріалів, редколегія вносить без узгодження з автором.

Контакти

Адреса редакції: 61001, м. Харків-1, майдан Захисників України 3, Національна академія Національної гвардії України. тел./факс: (057) 732-75-12, Е-mail: mail@nangu.edu.ua; тел.: (057) 739-26-68.

Листування з редакцією за адресою nov_nangu@ukr.net

Матеріали приймаються:

1 номер – до 15 травня

2 номер – до 15 листопада

Сайт наукового видання Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України http://znp.nangu.edu.ua

Тези конференцій

 1. ЗТ 28.03.2013 секція 1
 2. ЗТ 28.03.2013 секція 2
 3. ЗТ 28.03.2013 секція 3
 4. ЗТ 28.03.2013 секція 4
 5. ЗТ 25 04 2013 секція 1
 6. ЗТ 25 04 2013 секція 2
 7. ЗТ 25 04 2013 секція 3
 8. ЗТ 25 04 2013 секція 4
 9. ЗТ 25.11.2013
 10. ЗТ 09 04 2015 секція 1
 11. ЗТ 09 04 2015 секція 2
 12. ЗТ 09 04 2015 секція 3
 13. ЗТ 09 04 2015 секція 4
 14. ЗТ 28 04 2015 секція 1
 15. ЗТ 28 04 2015 секція 2
 16. ЗТ 28 04 2015 секція 3
 17. ЗТ 28 04 2015 секція 4
 18. ЗТ 31 03 2016 секція 1
 19. ЗТ 31 03 2016 секція 2
 20. ЗТ 31 03 2016 секція 3
 21. ЗТ 31 03 2016 секція 4
 22. ЗТ 28.04.2016 секція 1
 23. ЗТ 28.04.2016 секція 2
 24. ЗТ 28.04.2016 секція 3
 25. ЗТ 28.04.2016 секція 4
 26. ЗТ 17.11.2016
 27. ЗТ 21 03 2017 секція 1
 28. ЗТ 21 03 2017 секція 2
 29. ЗТ 21 03 2017 секція 3
 30. ЗТ 21 03 2017 секція 4,5
 31. ЗТ 30.03.2017 секція 1
 32. ЗТ 30.03.2017 секція 2
 33. ЗТ 30.03.2017 секція 3
 34. ЗТ 30.03.2017 секція 4
 35. НПК 30.03.201
 36. ЗТ 29.11.201
 37. ЗТ К20 12-13.02.2018
 38. ЗТ 29 03 2018 секція 1
 39. ЗТ 29 03 2018 секція 2
 40. ЗТ 29 03 2018 секція 3
 41. ЗТ 29 03 2018 секція 4
 42. ЗТ 29 03 2018 секція 5
 43. НПК 29.03.2018
 44. ЗТ 22 03 2018 секція 1
 45. ЗТ 22 03 2018 секція 2
 46. ЗТ 22 03 2018 секція 3
 47. ЗТ 22 03 2018 секція 4
 48. ЗТ 29.11.2018
 49. ЗТ 22.01.2019
 50. НПК 2019
 51. ЗТ 14.03.2019_секція 1
 52. ЗТ 14.03.2019_секція 2
 53. ЗТ 14.03.2019_секція 3
 54. ЗТ 14.03.2019_секція 4
 55. ЗТ 28.03.2019 кафедра ТТЗ
 56. НПК 25.04.2019
 57. ЗТ 25.04.2019_секція 1
 58. ЗТ 25.04.2019_секція 2
 59. ЗТ 25.04.2019_секція 3
 60. ЗТ 25.04.2019_секція 4
 61. ЗТ 31.10.2019_НДЛ_НДЦ