Спеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій

Спеціалізована вчена рада СРД 64.726.01 має право приймати до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за спеціальністю 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (військові та технічні науки).
Документи, які подаються в спеціалізовану вчену раду здобувачами наукового ступеня для їх розгляду

 1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради.
 2. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач обіймає посаду державного службовця.
 3. Засвідчена копія першої сторінки паспорту (2 прим.).
 4. Особова картка Ф П-2ДС (2 прим.).
 5. Нотаріально засвідчена копія диплома про повну вищу освіту.
 6. Посвідчення про складені кандидатські іспити.
 7. Копія наказу про зарахування до аспірантури (ад’юнктури).
 8. Висновок установи, у якій виконувалась дисертація (2 прим.).
 9. Відгук наукового керівника (консультанта), засвідчений печаткою установи, де він працює.
 10. Оформлена згідно з діючими вимогами дисертація.
 11. Автореферат дисертації (2 прим.).
 12. Перераховані в афторефераті монографії, брошури, описи авторських свідотств, статті тощо.
 13. Дозвіл на використання у дисертації літератури з обмеженим доступом.
 14. Висновок про гриф дисертації (2 прим.).
 15. Чотири поштові картки з марками та вказаними адресами здобувача (2 картки) та спецради (2 картки).