Спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій

Спеціалізована вчена рада СРК 64.726.01 має право приймати до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (військові та технічні науки).
Документи, які подаються в спеціалізовану вчену раду здобувачами наукового ступеня для їх розгляду

 1. Заява на ім’я голови спеціализованої вченої ради.
 2. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач обіймає посаду державного службовця.
 3. Засвідчена копія першої сторінки паспорту (2 прим.).
 4. Особова картка Ф П-2ДС (2 прим.).
 5. Нотаріально засвідчена копія диплома про повну вищу освіту.
 6. Посвідчення про складені кандидатські іспити.
 7. Копія наказу про зарахування до аспірантури (ад’юнктури).
 8. Висновок установи, у якій виконувалась дисертація (2 прим.).
 9. Відгук наукового керівника, засвідчений печаткою установи, де він працює.
 10. Оформлена згідно з діючими вимогами дисертація.
 11. Автореферат дисертації (2 прим.).
 12. Перераховані в афторефераті монографії, брошури, описи авторських свідотств, статті тощо.
 13. Дозвіл на використання у дисертації літератури з обмеженим доступом.
 14. Висновок про гриф дисертації (2 прим.).
 15. Чотири поштові картки з марками та вказаними адресами здобувача (2 картки) та спецради (2 картки).