Вимоги до авторського рукопису

До розгляду редакційна колегія приймає статті, що мають позитивну рецензію, надіслані та рекомендовані керівником організації, в якій вони підготовлені.

Матеріали статті повинні відповідати вимогам постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 та одній із зазначених рубрик і мати науковий  характер.

Стаття обов’язково повинна мати такі елементи:

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими завданнями;

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язування даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття;

• формулювання мети статті (постановка завдання);

• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.

До статті додають:

• супровідний лист керівника організації;

• документ про можливість відкритої публікації статті;

• рецензію зовнішнього незалежного рецензента з позитивним висновком про доцільність публікації;

• відомості про автора (авторів) українською, російською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, військове звання, повна назва організації, де працює автор, телефон, E-mail, ORCID);

• заголовок, анотацію та ключові слова статті російською та англійською мовами, анотація англійською мовою має містить не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова;

• фотографії авторів в електронному вигляді у форматі .jpg.

Обсяг статті разом із списком використаних джерел не повинен перевищувати 0,5 друк. арк., що приблизно дорівнює 8 – 10 с. комп’ютерного набору формату А4 (не більше 20 тис. знаків).

Вимоги до набору та оформлення статті.

Параметри сторінки. Розміри полів (см): зліва – 2,5, справа – 1,5, зверху – 2,5, знизу – 2,5.

УДК – кегль 14 пт, накреслення напівжирне, відступ абзацу 0,5 см.

Ініціали та прізвища авторів – кегль 14 пт, накреслення напівжирне, відступ абзацу 0,5 см.

Назва статті – кегль 14 пт, накреслення напівжирне літери прописні, вирівнювання по центру.

Анотація – кегль 14 пт, накреслення курсив, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см, друкується мовою основного тексту статті.

Ключові слова – кегль 14 пт, накреслення курсив, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см.

Текст статті – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення пряме, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см, міжрядковий інтервал – 1,5.

УДК, ініціали та прізвища авторів, анотацію та текст статті розділяють пустими рядками (14 пт).

Формули набирають в редакторі MS Equation 3 із наскрізною нумерацією з правого краю сторінки.

У меню ”Размер→Определить” ввести такі розміри: ”Обычный” – 11 пт; ”Крупный индекс” – 8 пт; ”Мелкий индекс” – 7 пт; ”Крупный символ” – 14 пт; ”Мелкий символ” – 10 пт.

Забороняється використовувати для набору формул графічні об’єкти, кадри й таблиці.

Заголовок таблиці – кегль 14 пт, накреслення курсив, вирівнювання по центру.

Рисунки та схеми мають бути обов’язково згрупованими та супроводжуватися підписами (кегль 14 пт, вирівнювання по центру). Не допускаються кольорові та фонові рисунки.

Список літератури оформлюють згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 ”Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

Цитати автор обов’язково повинен звірити з першоджерелами і зробити посилання на них у квадратних дужках.

Рукопис має бути надрукований в одному примірнику на одному боці білого стандартного аркуша формату А4 (297 х 210 мм), кегль 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5.

На останній сторінці рукопису зазначають дату подання статті до редакції. Статтю власноручно підписує автор.

Разом із рукописом подають CD-диск із файлами статті (у форматах doc і rtf) та ілюстрацій.

На CD-диску обов’язково зазначають прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) і назву статті.

Зміни у тексті та скорочення, що не впливають на зміст матеріалів, редколегія вносить без узгодження з автором.

Редколегія залишає за собою право на власне рецензування поданих статей.

Адреса редакції: Національна академія Національної гвардії України, майдан Захисників України, 3, 61001, м. Харків, Україна.

тел.: (057) 739-26-68.

E-mail: nov_nangu@ukr.net